Aktuelt

13. July 2016

Opfording til Bodilsminde grundejerforening Jeg vil opforde alle grundejere til at sende jeres mailadresse til BESTYRELSEN, så får I al post på mail. I kan sende den til formanden Lise Selsager, mail: kimoglise@gmail.com Derved kan vi spare på den dyre porto. Hilsen webmaster Palle
1. June 2011
_________________________________

Se "Hønsinge vejret"

Besøg os på Facebook!
_________________________________

Kontakt til bestyrelsen
Kasserer Lis Jensen: mobilnr. 2020 2959
Formand Lise Selsager: 5132 1202 eller kimoglisea@gmail.com

Have-/grenaffald
Der er afhentning af grene sidst i uge ?/2015

Generalforsamling
Du kan læse referat fra generalforsamlingen her

Vandforsyning
Du kan få driftsstatus her

Hvis du kommer til skade

På Sundhedscenter Odsherred findes dels en Skadeklinik.
Ring altid først på Akuttelefon 70 15 07 08
og dels en Lægevagt: Ring altid først på tlf. 70 15 07 00

Du kan ikke møde op uden en aftale! Hørehæmmede, der ikke kan anvende Akuttelefonen, er velkomne på Skadeklinikken uden at ringe først.
______________________

 

Beplantning

Beplantning mod private fællesveje
Det er den enkelte grundejer, der skal sørge for, at beplantningen langs egen ejendom ikke er til gene for trafikken.

Du skal her være opmærksom på, at store køretøjer såsom lastbiler, slamsugere, brandbiler og renovationsvogne kræver mere plads end personbiler. Disse køretøjer skal kunne komme uhindret frem på vejene uden at få ødelagt sidespejle mv.

Beplantning i hegn og skel
Hegn skal sættes helt på egen grund, og hæk skal plantes i en afstand, så den til enhver tid kan holdes inden for skellinien, jf. hegnslovens § 11.
På hjørnegrunde kan der være tinglyst servitut om oversigtsareal, hvor evt. beplantning skal holdes nedklippet - normalt i en højde af 0,8-1,0 meter).

Naboer må som regel selv bestemme, hvordan hegnet mellem deres ejendomme skal se ud, men hvis man kan ikke kan blive enig med sin nabo, skal man bruge reglerne i hegnsloven. Andre bestemmelser kan eventuelt findes i lokalplaner, tinglyste servitutter m.v.

 

Træer
Træer bliver normalt ikke regnet for et hegn, men i nogle tilfælde vil træerne tilsammen danne et hegn. Hegnssynet vurderer, om træerne har karakter af et hegn. Den vurdering bygger bl.a. på, hvor mange træer der er, og om de er ensartede og af samme størrelse. Træerne skal stå på række og med kort indbyrdes afstand og ikke længere end 1,75 meter fra skellet. Endelig skal træerne udgøre en væsentlig
del af skellets længde.

Skel og hegn
Ifølge hegnsloven må et træ ikke vokse ind i et fælleshegn og beskadige det, og træets grene må ikke være til fare for andre. Træer må heller ikke forhindre naboen i at færdes på sin grund med haveredskaber eller lignende.

Hvis man ønsker at klage over, at naboens træer skygger, eller at grenene vokser ind over ens grund eller lignende, skal man lægge sag an ved den lokale underret. Hvis træerne udgør et hegn, kan man i stedet henvende sig til hegnssynet i kommunen.

Hegnsynet
Hegnsynet er et uafhængigt nævn, der består af 3 personer udpeget af kommunen. Hegnsynet vil søge at få naboerne til at indgå et forlig. Kan det ikke lade sig gøre, afgør Hegnsynet sagen.

En forudsætning for at Hegnsynet kan træffe en afgørelse, vil normalt være, at parterne er enige om hegnets placering i forhold til skellet. Er parterne uenige om skellets beliggenhed, må dette fastlægges af en landinspektør. Kun landinspektører er autoriseret til at afsætte gyldige skel.

En hegnsynsforretning koster 1.125 kr.

Det er Hegnsynet, der fastsætter fordelingen af beløbet. Som udgangspunkt er det den person, der taber sagen, som skal betale hegnsynet.

Du kan henvende dig til Odsherred Kommune, Hegnsynet, Nyvej 22, 4573 Højby. Sekretær for Hegnsynet er Torkil Skov i Trafik & Anlæg for at få vejledning og på Foreningen af Hegnsyns hjemmeside kan du ligeledes søge informationer.